Flexiplant

Projekt Flexiplant realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Projekt powstał  w ramach projektu Flexiplant zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Zawarte na stronie projektu Flexiplant publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Celem głównym projektu jest umożliwienie dostępu do praktycznych rozwiązań stosowanych w gastronomii i żywieniu z zastosowaniem diety roślinnej i nowych produktów.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:
– Stworzenie raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, LV) zawierającego badania, diagnozę i analizę porównawczą w branży gastronomicznej ujmującą diety roślinne.
– Szkolenie z zakresu elastycznego podejścia do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej realizowane i prowadzone przez ekspertów i przedsiębiorców branży gastronomicznej z firm współpracujących z Liderem, którego jednym z głównych celów jest propagowanie wiedzy z zakresu żywienia i zdrowia człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego.

Podczas szkoleń uczestnicy poznają wyniki badań i doświadczeń nad nowymi produktami i trendami z zastosowaniem maszyn i urządzeń w produkcji ekologicznej i dietetycznej żywności, poznają główne zagadnienia związane z przygotowaniem dań dietetycznych na bazie roślinnej. Powyższe zagadnienia dotyczące nowych trendów w żywieniu jak – fleksiterianizm oraz przygotowane programy szkoleń opierają się na potrzebach pracodawców i ich doświadczeniach we współpracy ze szkołami zawodowymi.

– Przygotowanie przewodnika ujmującego wyniki z wdrożenia szkoleń, wyniki testowania szkoleń w szkołach, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży gastronomicznej oraz materiały merytoryczne związane z kuchnią dietetyczną opartą na wykorzystaniu roślin.

Partnerzy projektu:
– Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji – Lider
REZEKNES TEHNIKUM
Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras

Okres realizacji projektu: 01.12.2020r. – 30.11.2022r.

_____________________________________________________________________________

W styczniu i lutym 2021r. partnerzy odbywali regularne spotkania SKYPE w ramach projektu Flexiplant. Celem spotkań były ustalenia techniczne i organizacyjne współpracy w ramach projektu:

1. przygotowanie umowy partnerskiej,
2. omówienie form komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami,
3. omówienie spraw dotyczących rozliczeń i płatności,
4. analiza dokumentacji projektowej i jej obiegu,
5. wstępne zaplanowanie spotkań partnerskich z uwzględnieniem możliwości i sytuacji pandemicznej w krajach partnerów projektu,
6. omówienie działań upowszechniających działania projektowe w tym social media, strony internetowe partnerów,
7. współpraca z otoczeniem i środowiskiem szkolnym w ramach projektu.

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 12.03.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.
Ustalenia ze spotkania:
1. Przedstawiony został projekt i jego główne zadania,
2. Określone zostały główne merytoryczne zadania do realizacji i rola każdego z Partnerów,
3. Określono termin przygotowania rezultatu 1:
Stworzenie jednego raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, LV) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport – diagnoza obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży gastronomicznej uwzględniający dietę roślinną.
4. Omówiono plan upowszechnienia rezultatów projektu,
5. Ustalono formę ewaluacji działań w projekcie,
6. Omówiono grupę uczestników projektu,
7. Ustalono formę rekrutacji uczestników projektu,
8. Określone zostały formy współpracy i komunikacji między partnerami,
9. Wyjaśnione zostały aspekty finansowe realizacji projektu,
10. Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej, w tym raporty miesięczne z zarządzania – Report of the project management and implementation.
11. Ustalono termin bezpośredniego spotkania partnerów.
12. Zaplanowano I Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w maju 2021 r. w Białymstoku
13. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 26.03.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:
1. Przedstawiony zostały główne elementy rezultatu 1: Raport z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”
2. Określone zostały główne zadania do realizacji i rola każdego z Partnerów,
3. Określono termin przygotowania rezultatu 1,
4. Omówiono plan upowszechnienia rezultatów projektu,
5. Ustalono formę ewaluacji działań w projekcie,
6. Omówiono grupę uczestników projektu,
7. Ustalono formę rekrutacji uczestników projektu,
8. Określone zostały formy współpracy i komunikacji między partnerami,
9. Wyjaśnione zostały aspekty finansowe realizacji projektu,
10. Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej,
11. Ustalono terminy następnych spotkań,
12. Wyjaśniono sprawy administracyjne.
 

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 30.04.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Przedstawiony został stan pracy partnerów nad rezultatem 1: Raport z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”
 2. Określone zostały główne zadania Partnerów,
 3. Wyjaśniono kwestie techniczne oraz merytoryczne dotyczące rezultatu 1,
 4. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu,
 5. Omówiono grupę zrekrutowanych uczestników projektu,
 6. Prezentacja nauczycieli zgłoszonych do projektu z poszczególnych szkół,
 7. Określone zostały formy współpracy i komunikacji między nauczycielami a koordynatorami u partnerów,
 8. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie,
 9. Wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej prowadzonych przez koordynatorów,
 10. Ustalono terminy następnych spotkań,
 11. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

 

_____________________________________________________________________________