Flexiplant

Projekt Flexiplant realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Projekt powstał  w ramach projektu Flexiplant zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Zawarte na stronie projektu Flexiplant publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Celem głównym projektu jest umożliwienie dostępu do praktycznych rozwiązań stosowanych w gastronomii i żywieniu z zastosowaniem diety roślinnej i nowych produktów.

Działania zaplanowane w ramach projektu to:
– Stworzenie raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, LV) zawierającego badania, diagnozę i analizę porównawczą w branży gastronomicznej ujmującą diety roślinne.
– Szkolenie z zakresu elastycznego podejścia do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej realizowane i prowadzone przez ekspertów i przedsiębiorców branży gastronomicznej z firm współpracujących z Liderem, którego jednym z głównych celów jest propagowanie wiedzy z zakresu żywienia i zdrowia człowieka oraz ochrony środowiska naturalnego.

Podczas szkoleń uczestnicy poznają wyniki badań i doświadczeń nad nowymi produktami i trendami z zastosowaniem maszyn i urządzeń w produkcji ekologicznej i dietetycznej żywności, poznają główne zagadnienia związane z przygotowaniem dań dietetycznych na bazie roślinnej. Powyższe zagadnienia dotyczące nowych trendów w żywieniu jak – fleksiterianizm oraz przygotowane programy szkoleń opierają się na potrzebach pracodawców i ich doświadczeniach we współpracy ze szkołami zawodowymi.

– Przygotowanie przewodnika ujmującego wyniki z wdrożenia szkoleń, wyniki testowania szkoleń w szkołach, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży gastronomicznej oraz materiały merytoryczne związane z kuchnią dietetyczną opartą na wykorzystaniu roślin.

Partnerzy projektu:
– Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji – Lider
REZEKNES TEHNIKUM
Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras

Okres realizacji projektu: 01.12.2020r. – 30.11.2022r.

_____________________________________________________________________________

W styczniu i lutym 2021r. partnerzy odbywali regularne spotkania SKYPE w ramach projektu Flexiplant. Celem spotkań były ustalenia techniczne i organizacyjne współpracy w ramach projektu:

1. przygotowanie umowy partnerskiej,
2. omówienie form komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami,
3. omówienie spraw dotyczących rozliczeń i płatności,
4. analiza dokumentacji projektowej i jej obiegu,
5. wstępne zaplanowanie spotkań partnerskich z uwzględnieniem możliwości i sytuacji pandemicznej w krajach partnerów projektu,
6. omówienie działań upowszechniających działania projektowe w tym social media, strony internetowe partnerów,
7. współpraca z otoczeniem i środowiskiem szkolnym w ramach projektu.

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 12.03.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.
Ustalenia ze spotkania:
1. Przedstawiony został projekt i jego główne zadania,
2. Określone zostały główne merytoryczne zadania do realizacji i rola każdego z Partnerów,
3. Określono termin przygotowania rezultatu 1:
Stworzenie jednego raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, LV) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport – diagnoza obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży gastronomicznej uwzględniający dietę roślinną.
4. Omówiono plan upowszechnienia rezultatów projektu,
5. Ustalono formę ewaluacji działań w projekcie,
6. Omówiono grupę uczestników projektu,
7. Ustalono formę rekrutacji uczestników projektu,
8. Określone zostały formy współpracy i komunikacji między partnerami,
9. Wyjaśnione zostały aspekty finansowe realizacji projektu,
10. Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej, w tym raporty miesięczne z zarządzania – Report of the project management and implementation.
11. Ustalono termin bezpośredniego spotkania partnerów.
12. Zaplanowano I Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w maju 2021 r. w Białymstoku
13. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 26.03.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:
1. Przedstawiony zostały główne elementy rezultatu 1: Raport z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”
2. Określone zostały główne zadania do realizacji i rola każdego z Partnerów,
3. Określono termin przygotowania rezultatu 1,
4. Omówiono plan upowszechnienia rezultatów projektu,
5. Ustalono formę ewaluacji działań w projekcie,
6. Omówiono grupę uczestników projektu,
7. Ustalono formę rekrutacji uczestników projektu,
8. Określone zostały formy współpracy i komunikacji między partnerami,
9. Wyjaśnione zostały aspekty finansowe realizacji projektu,
10. Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej,
11. Ustalono terminy następnych spotkań,
12. Wyjaśniono sprawy administracyjne.
 

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 30.04.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Przedstawiony został stan pracy partnerów nad rezultatem 1: Raport z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”
 2. Określone zostały główne zadania Partnerów,
 3. Wyjaśniono kwestie techniczne oraz merytoryczne dotyczące rezultatu 1,
 4. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu,
 5. Omówiono grupę zrekrutowanych uczestników projektu,
 6. Prezentacja nauczycieli zgłoszonych do projektu z poszczególnych szkół,
 7. Określone zostały formy współpracy i komunikacji między nauczycielami a koordynatorami u partnerów,
 8. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie,
 9. Wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej prowadzonych przez koordynatorów,
 10. Ustalono terminy następnych spotkań,
 11. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 28.05.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Przedstawiony został raport przygotowany przez partnera litewskiego nad rezultatem 1: Raport z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”.
 2. Wyjaśniono kwestie techniczne oraz merytoryczne dotyczące rezultatu 1.
 3. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu.
 4. Omówiono grupę zrekrutowanych uczestników projektu.
 5. Określone zostały formy współpracy i komunikacji z nauczycielami i przedstawicielami firm z branży gastronomicznej.
 6. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
 7. Wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej.
 8. Omówiono sprawy organizacyjne dotyczące spotkania Partnerów w Białymstoku.
 9. Wyjaśniono kwestie mobilności w czasie pandemii Covid-19.
 10. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

 

_____________________________________________________________________________

Nauczyciele z Rēzeknes Tehnikums intestywnie pracują nad  Raportem z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”.

 

_____________________________________________________________________________

W dniach 22 -23.06.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w Białymstoku w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Zaprezentowano partnerów, nauczycieli uczestniczących w spotkaniu i biorących działa w projekcie.
 2. Przypomniane zostały założenia projektu oraz role partnerów, dotychczasowe działania i ich efekty.
 3. Przedstawiony został raport – rezultat 1: Raport z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”.
 4. Zaprezentowano elementy raportu przygotowanego przez partnerów.
 5. Przedstawiono przez partnerów projektu sytuację dotyczącą kształcenia uczniów w obszarze żywności roślinnej np. przepisów, receptur, dotychczasowych wniosków
 6. Wyjaśniono kwestie techniczne oraz merytoryczne dotyczące rezultatu 1.
 7. Przeprowadzono spotkania partnerów zagranicznych w białostockich szkołach współpracujących z liderem projektu w dziedzinie produktów ziołowych i roślinnych.
 8. Zrealizowano spotkania partnerów zagranicznych z nauczycielami i dyrekcjami szkół uczestniczącymi w projekcie po stronie Lidera. Omówiono kwestie rezultatu 1 – powstałej diagnozy oraz potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie diety i produktów roślinnych.
 9. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu – omówiono nowe pomysły partnerów.
 10. Omówiono grupę zrekrutowanych uczestników projektu – odebrano oryginalną dokumentację rekrutacyjną uczestników.
 11. Omówione zostały formy współpracy i komunikacji z nauczycielami i przedstawicielami firm z branży gastronomicznej.
 12. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
 13. Wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej – odebrano od partnerów oryginalne dokumenty projektowe: umowy partnerskie, comiesięczne raporty z zarządzania, noty księgowe, dokumenty rekrutacyjne uczestników.
 14. Omówiono sprawy organizacyjne dotyczące spotkania Partnerów – dokumentacja spotkania.
 15. 15 Ustalono następne spotkania partnerów na sierpień 2021 w Kownie u partnera litewskiego – wyjaśniono kwestie mobilności w czasie pandemii Covid-19.
 16. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

 

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 27.08.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w Kownie w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Przedstawione zostały rezultaty raportu – rezultat 1: Raport z badań i analizy przemysłu gastronomicznego wykorzystującego żywność roślinną w ramach projektu „Flexiplant”.
 2. Przedstawiono przez partnerów projektu sytuację dotyczącą kształcenia uczniów w obszarze żywności roślinnej np. przepisów, receptur, dotychczasowych doświadczeń.
 3. Omówiono wstępny program i sylabus szkolenia dotyczącego „Elastycznego podejścia do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej – fleksiterianizm” odpowiadającego wcześniej przygotowanej diagnozie.
 4. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu – omówiono nowe działania partnerów.
 5. Lider przedstawił strategię ewaluacji projektu.
 6. Omówiono współpracę z przedstawicielami firm z branży gastronomicznej oraz ich udział w projekcie.
 7. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
 8. Wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej.
 9. Odebrano od partnerów oryginalne dokumenty projektowe: comiesięczne raporty z zarządzania, noty księgowe, dokumenty związane z udziałem w spotkaniach partnerów.
 10. Ustalono następne spotkania partnerów na październik 2021 w Rezekne u partnera łotewskiego – wyjaśniono kwestie mobilności w czasie pandemii Covid-19.
 11. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

Raport

Prezentacja

Strategia ewaluacji

 

_____________________________________________________________________________

W dniu 27.10.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Wyjaśniono kwestie techniczne oraz merytoryczne dotyczące rezultatu 2.
 2. Określone zostały główne zadania Partnerów w związku ze  zmianą koordynatora projektu po stronie litewskiej.
 3. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu.
 4. Omówiono grupę zrekrutowanych uczestników projektu.
 5. Ustalono termin realizacji kursu online i praktycznego w Białymstoku.
 6. Określone zostały formy współpracy i komunikacji między nauczycielami a koordynatorami u partnerów.
 7. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
 8. Wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej prowadzonych przez koordynatorów.
 9. Ustalono termin następnego spotkania w Rezekne na Łotwie.
 10. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

 

_____________________________________________________________________________

 

W dniach 21.12.2021r. odbyło się Spotkanie Partnerów w Rezekne w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Przedstawiono przez partnerów projektu sytuację dotyczącą kształcenia uczniów w obszarze żywności roślinnej np. przepisów, receptur, dotychczasowych doświadczeń.
 2. Omówiono wstępny program i sylabus szkolenia dotyczącego „Elastycznego podejścia do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej – fleksiterianizm” odpowiadającego wcześniej przygotowanej diagnozie.
 3. Omówiono kwestie organizacyjne dotyczące szkolenia praktycznego w Białymstoku, głównie dotyczące transportu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników projektu.
 4. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu – omówiono nowe działania partnerów.
 5. Lider przedstawił strategię ewaluacji projektu. Przeprowadzono wśród uczestników projektu ankietę ewaluacyjną nr 1.
 6. Przeprowadzono degustację dań opartych na diecie roślinnej przygotowane przez uczestników projektu.
 7. Przeprowadzono wizytę organizacyjno – techniczną 7 pracowni gastronomicznych w Technikum Rezekne.
 8. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
 9. Wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej – odebrano od partnerów oryginalne dokumenty projektowe: comiesięczne raporty z zarządzania, noty księgowe, dokumenty związane z udziałem w spotkaniach partnerów.
 10. Ustalono następne spotkania partnerów na marzec 2022r. w Białymstoku u partnera polskiego.
 11. Wyjaśniono aktualne kwestie mobilności w czasie pandemii Covid-19 w krajach partnerów projektu.
 12. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

 

Harmonogram spotkania

Strategia ewaluacji projektu Flexiplant

Flexiplant ankieta_1

 

_____________________________________________________________________________

 

W dniach 09.03.2022r. odbyło się Spotkanie Partnerów w Białymstoku w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:
1. Omówiono sylabus szkolenia dotyczącego „Elastycznego podejścia do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej – fleksiterianizm” odpowiadającego wcześniej przygotowanej diagnozie.
2. Analizowano uwagi ze strony nauczycieli dotyczące przygotowywanego kursu online. Wprowadzono uwagi dotyczące testów podsumowujących kwestie merytoryczne.
3. Omówiono kwestie merytoryczne dotyczące programu stażu podczas kursu praktycznego w Białymstoku.
4. Ustalono miejsca wizyt studyjnych podczas szkolenia w Białymstoku.
5. Omówiono kwestie organizacyjne dotyczące transportu, wyżywienia, zakwaterowania podczas szkolenia w Białymstoku.
6. Omówiono kwestie logistyczne podczas wizyt studyjnych.
7. Omówiono następny etap ewaluacji projektu. Przedstawiono i omówiono ankietę nr 2.
8. Lider przypominał i omówił kwestie wdrażania efektów kursów do programów nauczania i praktyki szkoły.
9. Wizyta u ekspertów i praktyków zaangażowanych w nasz projekt z zakresu diety roślinnej. Przeprowadzono degustację dań opartych na diecie roślinnej przygotowane przez ekspertów.
10. Omówiono uwagi z raportu przejściowego otrzymane z NA Erasmus dotyczące dotychczasowej realizacji projektu.
11. Odebrano oryginały dokumentów finansowych oraz raportów z zarządzania.
12. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu – omówiono nowe działania partnerów.
13. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
14. Ustalono następne spotkania partnerów na czerwiec 2022r. w Kownie u partnera litewskiego.
15. Wyjaśniono aktualne kwestie mobilności w czasie pandemii Covid-19 w krajach partnerów projektu.
16. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

Flexiplant ankieta 2

 

_____________________________________________________________________________

 

W dniu 15.04.2022 udostępniono dla uczestników projektu oraz  wszystkich zainteresowanych tematyką kuchni roślinnej przygotowany w języku angielskim:

COURSE ONLINE – Flexible approach to nutrition with the use of a plant-based diet – flexiterianism

https://rck.org.pl/projekty/course-flexiplant/

Celem kursu jest podwyższenie wiedzy na  temat kuchni roślinnej i lepsze przygotowanie do kursu praktycznego, który odbędzie się w maju 2022r. w Białymstoku.

 

_____________________________________________________________________________

 

Fotorelacja  nauczycieli uczestniczących  w praktycznym kursie „Elastyczne podejście do żywienia  z zastosowaniem diety roślinnej – fleksiterianizm” w ramach projektu Flexiplant w dniach 16 -22.05.2022 w Białymstoku.

https://drive.google.com/drive/folders/1QoQL0A9XeRN6TYwwdnN5DIVWPp8ZqTYD?usp=sharing

 

_____________________________________________________________________________

 

W dniach 13.06.2022r. odbyło się Spotkanie Partnerów w Kownie w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Omówiono efekty zrealizowanego szkolenia w Białymstoku dotyczącego „Elastycznego podejścia do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej – fleksiterianizm” przeprowadzonego w ramach projektu.
 2. Omówiono następny etap projektu jakim jest przygotowanie przewodnika ujmującego wyniki z wdrożenia szkoleń, wyników testowania szkoleń w szkołach, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży gastronomicznej oraz materiały merytoryczne związane z kuchnią dietetyczną oparta na wykorzystaniu roślin.
 3. Omówiono następny etap ewaluacji projektu. Przedstawiono i omówiono ankietę nr 3.
 4. Lider przypominał i omówił kwestie wdrażania rezultatów kursów do programów nauczania i praktyki szkoły. Opracowano i omówiono dokumentację tego etapu.
 5. Wizyta u ekspertów i praktyków zaangażowanych w nasz projekt z zakresu diety roślinnej.
 6. Odebrano oryginały dokumentów finansowych oraz raportów z zarządzania.
 7. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu.
 8. Omówiono nowe działania i dokumentację upowszechniania rezultatów szkolenia w Białymstoku.
 9. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
 10. Ustalono następne spotkania partnerów na październik 2022r. w Rezekne u partnera łotewskiego.
 11. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

Ankieta nr 3

Upowszechnienie kursu

Wdrażanie rezultatów kursu

 

 

_____________________________________________________________________________

W dniach 24.10.2022r. odbyło się Spotkanie Partnerów w Rezekne w ramach projektu Flexiplant.

Ustalenia ze spotkania:

 1. Partner łotewski omówił przygotowywany Przewodnik, który zawiera wyniki z wdrożenia, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijających kształcenie zawodowe w branży gastronomicznej ze szczególnym podejściem do żywienia z zastosowaniem diety roślinnej – fleksiterianizm”.
 2. Partner litewski zaprezentował wdrożenie do programu szkolnego szkolenia praktycznego w swojej szkole dobrych praktyk – przepisów kuchni fleksitarianizmu poznanych podczas szkoleń realizowanych w ramach projektu.
 3. Lider przedstawił walidacje szkolenia w poszczególnych szkołach.
 4. Zaprezentowano Raport końcowy z ewaluacji projektu według wcześniej przygotowanej strategii.
 5. Dyskusja nad przygotowywanym przewodnikiem ujmującym wyniki z wdrożenia szkoleń, wyników testowania szkoleń w szkołach, rekomendacje i przepisy dań dla nauczycieli i praktyków związanych z kuchnią dietetyczną oparta na wykorzystaniu roślin oraz ich upowszechnieniem w środowisku lokalnym i regionalnym.
 6. Lider przypominał i omówił kwestie wdrażania rezultatów kursów do programów nauczania i praktyki szkoły.
 7. Wizyta w przedsiębiorstwie produkcyjnym nasion i kasz ekologicznych wykorzystywanych w przygotowaniu dań z zakresu diety roślinnej.
 8. Odebrano oryginały dokumentów finansowych oraz raportów z zarządzania.
 9. Omówiono działania partnerów dotyczące upowszechnienia rezultatów projektu.
 10. Omówiono nowe działania i dokumentację upowszechniania rezultatów szkolenia w Białymstoku.
 11. Wyjaśnione zostały kwestie rozliczeń finansowych w projekcie.
 12. Wyjaśniono sprawy administracyjne.

_____________________________________________________________________________

Partner litewski Kauno Maisto Pramones ir Prekybos Mokymo Centras (KMPPMC) przeprowadził w listopadzie 2022r. działania podsumowujące i upowszechniające projekt Flexiplant:

 

25 listopada 2022r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach przygotowujących potrawy według flexi nutrinion.

 

29 listopada 2022r. uczniowie przygotowali dania według flexi nutrinion, które serwowano w szkolnej restauracji. Każdy klient restauracji otrzymał broszurę o Projekcie Flexiplant oraz danie i napój przygotowany według zasad flexiterianizmu.

 

_____________________________________________________________________________