Informacje o Fundacji

Kompetencje – zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Pracodawcy coraz częściej rezygnują ze zgłaszania swego zapotrzebowania na kwalifikacje, a domagają się pracowników z określonymi przez nich kompetencjami. Regionalne Centrum Kompetencji powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie wspierania rozwoju kompetencji w regionie.

Fundacja Regionalne Centrum Kompetencji jest organizacją non-profit, która powstała dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych grup działających na rzecz kształcenia i kształtowania kompetencji.

Celem Fundacji jest wspieranie:

 • projektów organizacji, instytucji i podmiotów mających na celu upowszechnianie i rozwój edukacji oraz kompetencji i kwalifikacji, a także działań wspomagających rozwój szkół, placówek edukacyjnych i uczelni wyższych,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między narodami i między organizacjami,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz samorządów,
 • inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w edukacji, oświacie, nauce i szkolnictwie,
 • tworzenia warunków dla innowacji i przedsiębiorczości w sektorze edukacji,
 • publikowania informacji o tematyce edukacyjnej, kulturalnej, społecznej, charytatywnej, zdrowotnej, ekologicznej, zawodowej, ekonomicznej,
 • rozwoju kadr nowoczesnej oświaty i kultury,
 • wspomagania i promowania przedsięwzięć wyrównujących szanse edukacyjne,
 • prowadzenie edukacji szkolnej i pozaszkolnej,
 • działania na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia,
 • rozwoju lokalnego (rolnicy, mieszkańcy wsi, małych miast) w procesie adaptacji do warunków ekonomicznych i społecznych UE,
 • wyrównywania szans osób z miast i obszarów wiejskich, kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i społecznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działalność Centrum opiera się na rozwijaniu kompetencji wśród nauczycieli, uczniów i absolwentów szkół oraz kadr regionalnej gospodarki. Forma rozwijania kompetencji jest dostosowana do rodzaju i potrzeb danej grupy odbiorców. W Centrum rozwój kompetencji jest w sposób bezpośredni połączony z potrzebami regionalnej gospodarki i tworzony wyłącznie we współpracy z przedsiębiorcami.

Rozwijaj swoje kompetencje razem z nami!