Prefconstruction

Projekt Prefconstruction realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Główne cele w projekcie:
– zdobywanie wiedzy w zakresie skutecznego kształcenia zawodowego w branży budowlanej;
– wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej, uczniów i przedsiębiorstw (uczymy się nawzajem);
– podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
– zapewnienie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas szkolenia;
– zwiększenie możliwości, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru działających organizacji – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji zawodowej.

Główne działania, jakie będą prowadzone w ramach projektu:

1. Stworzenie raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, ŁT) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport będzie diagnozą obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej.
Rezultat: raport z diagnozą, połączony z szerokim forum z przedsiębiorcami.
Lider: Klaipedos E. Galvanausko PMC, przy udziale wszystkich partnerów.
Czas trwania: 8 miesięcy

2. Analiza wniosków raportu i diagnozy w nim zawartej. Implementacja kursu treningowego poprzez połączenie szkoleń online z teoretyczną częścią oraz praktycznymi treningami. Walidacja szkoleń (stworzenie kwestionariuszy ewaluacyjnych). Zaprojektowanie, zorganizowanie oraz implementowanie pilotażowego kursu szkoleniowego w opracowanego na bazie raportu i diagnozy potrzeb dla grupy w sumie 22 osób (18 nauczycieli ze szkoły litewskiej i łotewskiej oraz 4 nauczycieli ze szkół zrzeszonych w RCK). Będzie to innowacyjny pilotażowy kurs (Prowadzenie i realizacja budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego) .
Rezultat: program kursu w formule blended-learning, połączone z forum naukowym.
Lider: Regionalne Centrum Kompetencji, przy udziale wszystkich partnerów.
Czas trwania: 10 miesięcy

3. Pilotaż i wdrożenie kursów – Nauczyciele uczestniczący w innowacyjnym programie wdrażają efekty kształcenia w RCK w postaci włączenia elementów kursu do zajęć w szkołach i w firmach w których uczniowie odbywają obowiązkowe praktyki.
Rezultat: Przewodnik ujmujący wyniki z wdrożenia, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży budowlanej.
Lider: Liepajas Valsts tehnikums, przy udziale wszystkich partnerów.
Czas trwania: 6 miesiące

Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.10.2020r.

_____________________________________________________________________________

W dniu 30.11.2018 w Białymstoku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:
• Przedstawiony został projekt i jego główne zadania,
• Określone zostały główne zadania do realizacji i rola każdego z Partnerów,
• Określono termin przygotowania rezultatu 1:

Stworzenie jednego raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, LV) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport – diagnoza obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego,wyłącznie branży budowlanej.
• Omówiono plan upowszechnienia rezultatów projektu,
• Ustalono formę ewaluacji działań w projekcie,
• Omówiono grupę uczestników projektu,
• Ustalono formę rekrutacji uczestników projektu,
• Określone zostały formy współpracy i komunikacji między partnerami,
• Wyjaśnione zostały aspekty finansowe realizacji projektu,
• Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej,
• Ustalono terminy następnych spotkań,
• Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania
Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W dniu 28.05.2019r. w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:
1. Analiza rekrutacji uczestników projektu. Przygotowanie list zrekrutowanych nauczycieli biorących udział w projekcie ze strony partnerów litewskich i łotewskich uwzględniających poziom umiejętności językowych uczestników. Termin do 15.06.2019r.
2. Analiza przygotowanej diagnozy obecnej sytuacji w każdym z kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej. W raporcie uwzględniony został wymiar współpracy zagranicznej, charakter realizowanych programów edukacyjnych uwzględniających budownictwo szkieletowe.
– regulacje prawne – zmniejszenie opisów ze strony partnera litewskiego;
– dodanie dodatkowych informacji praktycznych ze strony firm budowlanych z Litwy i Łotwy.
3. Omówienie wniosków płynących z diagnozy. Przygotowanie przez partnera litewskiego (KEGPMC) ostatecznych wniosków (max.10) z diagnozy. Termin do 30.06.2019r.
4. Ustalenie terminu praktycznego kursu w Białymstoku. Termin do 10.10.2019r.
5. Ustalenie następnego spotkania Partnerów projektu w Liepāja w dniu 10.10.2019r.
6. Ustalenie kwestii organizacyjnych związanych z realizacją praktycznego kursu (transport, zakwaterowanie, wyżywienie).
7. Upowszechnianie działań projektowych podczas spotkań z nauczycielami biorącymi udział w projekcie.

Harmonogram spotkania

Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W ramach projektu Prefconstruction przygotowano raport będący diagnozą obecnej sytuacji w każdym z krajów uczestniczących w projekcie (Polsce, Litwie i na Łotwie) w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa szkieletowego.

Diagnosis in frame construction

Elements of Diagnosis

_____________________________________________________________________________