Prefconstruction

Projekt Prefconstruction realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

Projekt powstał  w ramach projektu Prefconstruction zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Zawarte na stronie projektu Prefconstruction publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Główne cele w projekcie:
– zdobywanie wiedzy w zakresie skutecznego kształcenia zawodowego w branży budowlanej;
– wspieranie rozwoju zawodowego kadry dydaktycznej, uczniów i przedsiębiorstw (uczymy się nawzajem);
– podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
– zapewnienie uznawania umiejętności i kompetencji nabytych podczas szkolenia;
– zwiększenie możliwości, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru działających organizacji – lepsze dostosowanie do potrzeb osób zaangażowanych w proces edukacji zawodowej.

Główne działania, jakie będą prowadzone w ramach projektu:

1. Stworzenie raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, ŁT) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport będzie diagnozą obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej.
Rezultat: raport z diagnozą, połączony z szerokim forum z przedsiębiorcami.
Lider: Klaipedos E. Galvanausko PMC, przy udziale wszystkich partnerów.
Czas trwania: 8 miesięcy

2. Analiza wniosków raportu i diagnozy w nim zawartej. Implementacja kursu treningowego poprzez połączenie szkoleń online z teoretyczną częścią oraz praktycznymi treningami. Walidacja szkoleń (stworzenie kwestionariuszy ewaluacyjnych). Zaprojektowanie, zorganizowanie oraz implementowanie pilotażowego kursu szkoleniowego w opracowanego na bazie raportu i diagnozy potrzeb dla grupy w sumie 22 osób (18 nauczycieli ze szkoły litewskiej i łotewskiej oraz 4 nauczycieli ze szkół zrzeszonych w RCK). Będzie to innowacyjny pilotażowy kurs (Prowadzenie i realizacja budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego) .
Rezultat: program kursu w formule blended-learning, połączone z forum naukowym.
Lider: Regionalne Centrum Kompetencji, przy udziale wszystkich partnerów.
Czas trwania: 10 miesięcy

3. Pilotaż i wdrożenie kursów – Nauczyciele uczestniczący w innowacyjnym programie wdrażają efekty kształcenia w RCK w postaci włączenia elementów kursu do zajęć w szkołach i w firmach w których uczniowie odbywają obowiązkowe praktyki.
Rezultat: Przewodnik ujmujący wyniki z wdrożenia, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży budowlanej.
Lider: Liepajas Valsts tehnikums, przy udziale wszystkich partnerów.
Czas trwania: 6 miesiące

Okres realizacji projektu: 01.11.2018r. – 31.10.2020r.

_____________________________________________________________________________

W dniu 30.11.2018 w Białymstoku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:
• Przedstawiony został projekt i jego główne zadania,
• Określone zostały główne zadania do realizacji i rola każdego z Partnerów,
• Określono termin przygotowania rezultatu 1:

Stworzenie jednego raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, LV) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport – diagnoza obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego,wyłącznie branży budowlanej.
• Omówiono plan upowszechnienia rezultatów projektu,
• Ustalono formę ewaluacji działań w projekcie,
• Omówiono grupę uczestników projektu,
• Ustalono formę rekrutacji uczestników projektu,
• Określone zostały formy współpracy i komunikacji między partnerami,
• Wyjaśnione zostały aspekty finansowe realizacji projektu,
• Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej,
• Ustalono terminy następnych spotkań,
• Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania
Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W dniu 28.05.2019r. w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:
1. Analiza rekrutacji uczestników projektu. Przygotowanie list zrekrutowanych nauczycieli biorących udział w projekcie ze strony partnerów litewskich i łotewskich uwzględniających poziom umiejętności językowych uczestników. Termin do 15.06.2019r.
2. Analiza przygotowanej diagnozy obecnej sytuacji w każdym z kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej. W raporcie uwzględniony został wymiar współpracy zagranicznej, charakter realizowanych programów edukacyjnych uwzględniających budownictwo szkieletowe.
– regulacje prawne – zmniejszenie opisów ze strony partnera litewskiego;
– dodanie dodatkowych informacji praktycznych ze strony firm budowlanych z Litwy i Łotwy.
3. Omówienie wniosków płynących z diagnozy. Przygotowanie przez partnera litewskiego (KEGPMC) ostatecznych wniosków (max.10) z diagnozy. Termin do 30.06.2019r.
4. Ustalenie terminu praktycznego kursu w Białymstoku. Termin do 10.10.2019r.
5. Ustalenie następnego spotkania Partnerów projektu w Liepāja w dniu 10.10.2019r.
6. Ustalenie kwestii organizacyjnych związanych z realizacją praktycznego kursu (transport, zakwaterowanie, wyżywienie).
7. Upowszechnianie działań projektowych podczas spotkań z nauczycielami biorącymi udział w projekcie.

Harmonogram spotkania

Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W ramach projektu Prefconstruction przygotowano raport będący diagnozą obecnej sytuacji w każdym z krajów uczestniczących w projekcie (Polsce, Litwie i na Łotwie) w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa szkieletowego.

DIAGNOSIS – IN FRAME CONSTRUCTION

Elements of Diagnosis

_____________________________________________________________________________

W dniu 10.10.2019r. w Liepaja odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:
1. Analiza rekrutacji uczestników projektu. Przedstawienie listy 22 nauczycieli biorących udział w projekcie ze strony partnerów:
– polskiego – 4 nauczycieli ze szkół zrzeszonych w RCK (nauczyciele z ZST w Suwałkach, ACE w Augustowie, ZSTiO nr 4 w Łomży i ZSZ nr 5 w Białymstoku),
– litewskiego – 9 nauczycieli z Klaipedos Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras (KEGPMC),
– łotewskiego – 9 nauczycieli z Liepajas Valsts tehnikums.
2. Analiza przygotowanej diagnozy (raportu) dotyczącej branży budowlanej ujmującej technologię szkieletową ze szczególnym podkreśleniem wniosków i wykorzystania ich w przygotowywanym programie kursu „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
3. Analiza i weryfikacja sylabusa i programu kursu on line i kursu praktycznego. (draft sylabusa w załączniku)
4. Ustalenie terminu kursu:
– kurs on line 15.12.2019r. – 15.01.2020r.
– kurs praktyczny w Białymstoku 20.01 – 27.01.2020r.
5. Ustalenie następnego spotkania Partnerów projektu w Kłajpedzie w grudniu 2019r.
6. Ustalenie kwestii organizacyjnych związanych z realizacją praktycznego kursu:
– wybór przewoźnika;
– wybór miejsca zakwaterowania i wyżywienia w Białymstoku;
– ustalenie programu pobytu.
7. Upowszechnianie działań projektowych podczas spotkań z nauczycielami biorącymi udział w projekcie.

Harmonogram spotkania

Curriculum course Prefconstruction

Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W dniu 06.12.2019r. w Liepaja odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.
1. Partnerzy przyjęli program kursu online.
2. Partnerzy przyjęli również sylabus kursu praktycznego „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w Białymstoku.
3. Omówiono kwestie organizacyjne podczas kursu w Białymstoku: zakwaterowanie uczestników, transport, jedzenie, narzędzia i materiały podczas kursu praktycznego, tłumaczenie na angielski i rosyjski, ubrania robocze, dojazdy lokalne .
4. Lider wyjaśniał i odpowiadał na pytania od łotewskich nauczyciel w sprawie kursu.
5. Lider wyjaśnił wszystkie szczegóły dotyczące kosztów kursu praktycznego.
6. Partnerzy omówili wszystkie pomysły upowszechniania projektu i jego rezultatów wśród nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców.
7. Zostały uzupełniona dokumentacja projektowa o oryginalne dokumenty jak: noty księgowe i raporty z zarządzania.

Harmonogram spotkania

_____________________________________________________________________________

Praca uczestników projektu nad programem kursu praktycznego – „Prowadzenia i realizacji  budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach projektu Prefconstruction.

Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W dniu 12.12.2019r. w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

  1. Partnerzy projektu testowali kurs online.
  2. Partnerzy przyjęli program kursu praktycznego w Białymstoku „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w Białymstoku.
  3. Partnerzy zaakceptowali koszty i ostateczny kształt budżetu kursu.
  4. Lider wyjaśniał i odpowiadał na pytania od litewskich nauczycieli w sprawie kursu praktycznego.
  5. Upowszechnianie działań projektowych podczas spotkań z nauczycielami przedsiębiorcami biorącymi udział w projekcie.
  6. Uzupełnienie i wyjaśnienie kwestii dokumentacji projektowej podczas kursu.
  7. Ewaluacja (I etap) nauczycieli biorących udział w projekcie.
  8. Ustalenie następnych terminów spotkań Partnerów w 2020 roku.

Harmonogram spotkania

Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W dniu 17.01.2020r. w Białymstoku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.
1. Partnerzy omówili wyniki i opinie uczestników kursu online.
2. Partnerzy omówili program kursu praktycznego w Białymstoku „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w Białymstoku.
3. Partnerzy omówili ostateczne koszty i sprawy organizacyjne kursu praktycznego w Białymstoku.
4. Lider wyjaśniał i odpowiadał na pytania Partnerów projektu w sprawie wdrożenia efektów kursu praktycznego w ich szkołach i firmach, gdzie uczniowie odbywają praktyki.
5. Upowszechnianie działań projektowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na efekty kursu praktycznego.
6. Uzupełnienie i wyjaśnienie kwestii dokumentacji projektowej podczas kursu.
7. Ewaluacja (II etap) nauczycieli biorących udział w projekcie.
8. Ustalenie terminu następnego spotkania Partnerów w Liepaja.

Harmonogram spotkania

Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W dniach 20-27.01.2020r. w Białymstoku odbył  się praktyczny kurs z „Prowadzenia i realizacji  budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach projektu Prefconstruction realizowany z programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.

W kursie uczestniczyła grupa 18 nauczycieli z zagranicy ( 9 nauczycieli ze szkoły łotewskiej – Liepajas Valsts tehnikums oraz 9 nauczycieli szkoły litewskiej – Klaipedos Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras) oraz 4 nauczycieli z polskich szkół zrzeszonych w RCK.

Celem kursu było zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu technologii stosowanej w budownictwie szkieletowym oraz włączenie jej do kształcenia zawodowego nowych rozwiązań wykorzystywanych w prefabrykacji budynków z odnawialnymi źródłami energii.

Prezentacja – kurs

Dokumentacja zdjęciowa:

_____________________________________________________________________________

W dniu 26.05.2020r. odbyło się Spotkanie Partnerów w formie telekonferencji Skype w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:

1. Partnerzy projektu omówili wyniki testowania i wdrażania kursu online podczas zajęć w swoich placówkach edukacyjnych.
2. Partnerzy wdrażają i testują w swoich szkołach program kursu praktycznego „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” odbytego podczas projektu.
3. Partner Liepajas Valsts tehnikums (LVT) przygotuje przewodnik, który będzie podsumowaniem wyników wdrożenia i działań w ramach projektu. LVT przygotuj max. 10 punktów przewodnika do konsultacji z partnerami.
4. Lider wyjaśniał i odpowiadał na pytania nauczycieli w sprawie dalszych działań związanych z wdrażaniem innowacyjnego programu i jego efektów kształcenia w postaci włączenia elementów kursu do zajęć w szkołach i w firmach w których uczniowie odbywają obowiązkowe praktyki. Wybrana została grupa nauczycieli (ze szkół w Polsce, Litwie i na Łotwie),która weźmie udział w fazie pilotażowej.
5. Upowszechnianie poznanych programów i technologii z zakresu budownictwa szkieletowego podczas kursu przez nauczycieli biorących udział w szkoleniu praktycznym w Białymstoku.
6. Uzupełnienie i wyjaśnienie kwestii dokumentacji projektowej podczas wdrażania i upowszechniania programów i metod szkoleniowych poznanych podczas projektu.
7. Ewaluacja (IV etap) nauczycieli biorących udział w projekcie.
8. Ustalenie następnych terminów spotkań Partnerów w 2020 roku.

Harmonogram spotkania

_____________________________________________________________________________

 

W dniu 22.09.2020r. w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:

1. Partnerzy projektu omówili  wykorzystanie  kursu online podczas zajęć w swoich placówkach edukacyjnych w formie edukacji zdalnej.
2. Partnerzy omówili wyniki  wdrażania i testowani w swoich szkołach program kursu praktycznego „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
3. Partner Liepajas Valsts tehnikums (LVT) przygotował i przedstawił wersję roboczą przewodnika, który będzie podsumowaniem wyników wdrożenia i działań w ramach projektu.
4. Prezentacja grupy nauczycieli (ze szkół w Polsce, Litwie i na Łotwie), która wzięła udział w fazie pilotażowej dotyczącej wdrażania programów kursu online i kursu praktycznego.
5. Analiza problemów i sposobów rozwiązań podczas realizacji zajęć kursów w szkołach w czasie pandemii.
6. Upowszechnianie poznanych programów i technologii z zakresu budownictwa szkieletowego podczas kursu przez nauczycieli biorących udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym.
7. Uzupełnienie i wyjaśnienie kwestii dokumentacji projektowej podczas wdrażania i upowszechniania programów i metod szkoleniowych poznanych podczas projektu.
8. Analiza raportu i ankiet ewaluacyjnych nauczycieli biorących udział w projekcie.
9. Ustalenie następnych terminów spotkań Partnerów w 2020 roku.

Harmonogram spotkania

Raport ewaluacyjny projekt Prefconstruction

_____________________________________________________________________________

W dniu 02.10.2020r. w Liepaja odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:

1. Partnerzy omówili wyniki wdrażania i testowania w  formie online  program kursu  „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
2. Partner Liepajas Valsts tehnikums (LVT) przygotował i przedstawił Przewodnik ujmujący wyniki z wdrożenia,rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży budowlanej.
3. Przedstawienie przez nauczycieli łotewskich efektów i możliwości dotyczącej wdrażania programów kursu online i kursu praktycznego.
4. Przedstawienie sposobów wykorzystania materiałów z kursów podczas zajęć w szkołach online.
5. Omówienie problemów i sposobów rozwiązania związanych z realizacją projektu.
6. Upowszechnianie poznanych programów i technologii z zakresu budownictwa szkieletowego podczas kursu przez nauczycieli biorących udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym.
7. Uzupełnienie i wyjaśnienie kwestii dokumentacji projektowej podczas wdrażania i upowszechniania programów i metod szkoleniowych poznanych podczas projektu.
8. Zapoznanie się z przygotowaną infrastrukturą w szkole do zajęć z budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego.
9. Ustalenie następnego terminu spotkania z Partnerami zagranicznymi uwzględniającego przepisy reżimu sanitarnego Covid 19.

Harmonogram spotkania

The guide of the results implementation and activities

_____________________________________________________________________________

W dniu 27.10.2020r. w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu Prefconstruction.

Ustalenia ze spotkania:

1. Partnerzy podsumowali projekt analizując przygotowany Przewodnik ujmujący wyniki z wdrożenia, rekomendacje dla nauczycieli i praktyków rozwijające szkolnictwo zawodowe w branży budowlanej.
2. Partnerzy przedstawicieli opinie i wnioski zawarte w raporcie ewaluacyjnym projektu.
3. Omówione zostały możliwości wykorzystania w szkołach programu kursu „Prowadzenia i realizacji budowy domów realizowanych w technologii szkieletu drewnianego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
4. Przedstawione zostały efekty i możliwości przez nauczycieli litewskich dotyczące wdrażania programów kursu online i kursu praktycznego.
5. Zaprezentowano sposoby wykorzystania materiałów z kursów podczas zajęć w szkołach online.
6. Omówiono problemy i sposoby ich rozwiązania związane z realizacją projektu.
7. Partnerzy przedstawili działania upowszechniające projekt i jego efekty oraz dokumentację potwierdzającą swoje działania.
8. Uzupełniono i wyjaśniono kwestie dokumentacji projektowej.
9. Podjęto działania przygotowawcze do następnych wspólnych, partnerskich projektów w oparciu o wyniki ewaluacji projektu Prefconstruction.
10. Ustalenie następnych działań związanych z przygotowywanym raportem końcowym projektu.

Harmonogram spotkania

_____________________________________________________________________________

Projekt powstał  w ramach projektu Prefconstruction zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Zawarte na stronie projektu Prefconstruction publikacje odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.