InnoGastro

 

Projekt InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych.
Główne cele i rezultaty projektu:
 • podniesienie jakości i efektywności edukacji zawodowej w branży gastronomicznej,
 • opracowywanie nowych podejść w celu poprawy kompetencji już praktykujących pedagogów i wyposażenie ich we wszystkie kompetencje i umiejętności niezbędne do świadczenia usług o wysokiej jakości,
 • zwiększenie dostępu i promowanie powstałych w Europie otwartych zasobów edukacyjnych.

Rezultaty:

 • utrwalenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej technik kulinarnych,
 • zrozumienie efektów wywoływanych przez składniki,
 • poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich placówkach kształcenia zawodowego,
 • rozwój kreatywności,
 • zwiększenie umiejętności organizacyjnych, zarządzania i przywództwa członków partnerstwa,
 • wzmocnienie współpracy z partnerami,
 • zbudowanie współpracy z instytucjami na rynku pracy,
 • wzrost umiejętności społecznych, językowych i kulturowych,
 • uczestnicy staną się bardziej świadomi tego, jak ważne są umiejętności językowe dla rozwoju osobistego i zawodowego,
 • nauka języków obcych, szczególnie słownictwa specjalistycznego,
 • zwiększenie elastyczności i mobilności,
 • poszerzenie tolerancji i otwartości na inne kultury.
Główne zadania w ramach projektu:
1. Stworzenie jednego raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, ES) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport będzie diagnozą obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branża gastronomiczna.
Rezultat: raport z diagnozą, połączony z szerokim forum z przedsiębiorcami.
Lider: RCK, przy udziale wszystkich partnerów.
2. Analiza wniosków raportu O1. Wybór zawartości każdego modułu. Przygotowanie materiałów treningowych. Implementacja kursów treningowych, połączenie szkoleń online z teoretyczną częścią oraz praktycznymi treningami. Walidacja szkoleń (stworzenie kwestionariuszy ewaluacyjnych celem zmierzenia osiągniętych oczekiwań oraz zidentyfikowania udoskonaleń dla przyszłych szkoleń). Zaprojektowanie, zorganizowanie oraz implementowanie pilotażowego kursu szkoleniowego w CSHM dla grupy 18 osób (12 nauczycieli z ramienia RCK oraz 6 przedsiębiorców z ERCC).
Rezultat: program kursu w formule blended-learning, połączone z forum z przedsiębiorcami.
Lider: CSHM, przy udziale wszystkich partnerów.
3. Pilotaż kursów –  nauczyciele i przedsiębiorcy uczestniczący w innowacyjnym programie wdrażają efekty kształcenia z CSHM w postaci włączenia elementów kursu do zajęć w szkole/ w firmie.
4. Opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego (w branży gastronomicznej) w zakresie współpracy międzynarodowej i programu praktyk z elementami kuchni eksperymentalnej.
Rezultat: raport z diagnozą, połączone z forum z przedsiębiorcami.
Lider:  RCK przy udziale wszystkich partnerów.

 


REKRUTACJA UCZESTNIKÓW:

Regulamin rekrutacji / Formularz zgłoszeniowy / Deklaracja uczestnictwa / Oświadczenie o przetwarzaniu danych


W dniu 20.01.2017 odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu
InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:

 • Przedstawiony został projekt i jego główne zadania,
 • Określone zostały główne zadania do realizacji i rola każdego z Partnerów,
 • Określono termin przygotowania rezultatu 1:
  Stworzenie jednego raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, ES) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport – diagnoza obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie branża gastronomiczna.
 • Omówiono plan upowszechnienia rezultatów projektu,
 • Ustalono formę ewaluacji działań w projekcie,
 • Omówiono grupę uczestników projektu,
 • Ustalono formę rekrutacji uczestników projektu,
 • Określone zostały  formy współpracy i komunikacji między partnerami,
 • Wyjaśnione zostały aspekty  finansowe realizacji projektu,
 • Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej,
 • Ustalono terminy następnych spotkań,
 • Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

Dokumentacja zdjęciowa:

 


W dniu 14.02.2017 odbyło się spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie

„InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools”
Miejsce spotkania: Regionalne Centrum Kompetencji
Sala konferencyjna nr 1, Hotel BOSiR, Białystok

Ustalenia ze spotkania:
 • Omówiono zadania projektu i rolę uczestników (nauczycieli),
 • Omówiono szczegółowo działania upowszechniające projekt,
 • Szczegółowo omówione zostały rezultaty 1 i 2,
 • Omówione sprawy organizacyjne,
 • Omówiono i ustalono elementy przygotowywanego raportu do rezultatu 1,
 • Dokonano podziału pracy nad przygotowywanym raportem.
Elementy raportu:
1. Analiza branży gastronomicznej w Polsce. Podaż zawodów w branży gastronomicznej – Hajnówka
2. Ocena przewidywanego popytu na konkretne umiejętności – Hajnówka
3. Wymiar współpracy zagranicznej w branży gastronomicznej – Wojewodzin
4. Cel, oczekiwane efekty, metodologię, sposoby ewaluacji kursu – Mońki
5. Nabyte umiejętności po ukończeniu kursu – Mońki
6. Charakter realizowanych programów praktyk zawodowych uwzględniających kuchnię eksperymentalną – Rudka

 


 

W dniu 24.02.2017 odbyło się spotkanie w Kłajpedzie

W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Lidera i partnera litewskiego z przedsiębiorcami litewskimi z branży gastronomicznej biorącymi udział w projekcie „InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools”

Ustalenia ze spotkania:

 • Omówiono wspólnie z Partnerem litewskim zadania projektu i rolę uczestników – przedsiębiorców litewskich,
 • Omówiono szczegółowo działania upowszechniające projekt oraz wdrożenie jego rezultatów,
 • Szczegółowo omówione zostały rezultaty 1 i 2,
 • Ustalono sprawy organizacyjne.

 

Dokumentacja zdjęciowa:

 


W marcu i kwietniu 2017 roku odbyły się w szkołach zawodowych konsultacje z dyrekcjami i nauczycielami biorącymi udział w projekcie

„InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools”

Ustalenia z konsultacji:

 • Omówione zostały przygotowane przez nauczycieli elementy raportu O1,
 • Analiza wniosków raportu O1,
 • Ustalono sprawy organizacyjne i techniczne przygotowywanych elementów raportu O1.

Dokumentacja zdjęciowa:


W dniu 01.06.2017 w Walencji odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu
InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania dotyczą głównie analizy rezultatu O1, tj. analiza stworzonego raportu będącego zbiorem trzech analiz (PL, LT, ES) zawierającego badania i analizę porównawczą. Raport z diagnozą obecnej sytuacji w każdym kraju w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie dla branży gastronomicznej:

 • Analiza wniosków i konkluzji wynikających z raportu O1. Weryfikacja i uzupełnienie brakujących treści według wcześniej określonych wymaganych elementów.
 • Implementacja wyników oraz potrzeb edukacyjnych do przygotowywanych materiałów szkoleniowych innowacyjnego pilotażowego kursu z zakresu kuchni eksperymentalnej.
 • Omówiono działania upowszechniające rezultaty projektu realizowane przez Partnerów.
 • Omówiono realizowane działania w projekcie.
 • Określone zostały formy współpracy i komunikacji między partnerami i uczestnikami projektu.
 • Wyjaśnione zostały aspekty finansowe realizacji projektu.
 • Wyjaśniono formy prowadzenia dokumentacji projektowej.
 • Ustalono termin następnych spotkań.
 • Wyjaśniono sprawy administracyjne.

Harmonogram spotkania

Prezentacja

Dokumentacja zdjęciowa:


Raport O1 – Diagnoza i analiza potrzeb branży gastronomicznej połączona z szerokim forum przedsiębiorców.

W okresie pierwszych 8 miesięcy realizacji projektu InnoGastro stworzono raport będący zbiorem trzech analiz przygotowanych przez Partnerów projektu zawierający badania i analizę porównawczą oraz diagnozę obecnej sytuacji w każdym z kraju (Polska, Hiszpania i Litwa) w zakresie szkolnictwa zawodowego, wyłącznie dla branży gastronomicznej. W raporcie uwzględniono wymiar współpracy zagranicznej, charakter realizowanych programów praktyk zawodowych uwzględniających kuchnię eksperymentalną. Raport obejmuje ramę nauczania: cel, oczekiwane efekty, wymagane umiejętności po ukończeniu kursu, metodologię, sposoby ewaluacji, ocenę przewidywanego popytu na konkretne umiejętności, kwestię regulacji podaży zawodów z branży gastronomicznej w kontekście popytu na nie.

Analiza wniosków i wskazanych potrzeb zawartych w raporcie O1 wydatnie pomoże w przygotowaniu materiałów treningowych do innowacyjnego pilotażowego kursu z zakresu kuchni eksperymentalnej.

Bazując na wnioskach wyciągniętych z raportu dotyczącego branży gastronomicznej, pilotażowy kurs szkoleniowy z zakresu kuchni eksperymentalnej zostanie opracowany tak, by uczestniczący w projekcie nauczyciele i przedsiębiorcy umieli szkolić uczniów i pracowników przekazując im efektywnie wiedzę z zakresu kuchni eksperymentalnej.

 

 

 


W dniach 25-26.09.2017 w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu
InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:

 • Określenie głównych założeń kursu kuchni eksperymentalnej.
 • Ustalenie formy kursu kuchni eksperymentalnej blended (on-line i praktycznego).
 • Określenie zaliczenia kursu teoretycznego – online i praktycznego.
 • Określenia struktury i formy sylabusa kursu kuchni eksperymentalnej.
 • Konsultacje sylabusa z nauczycielami i przedsiębiorcami.
 • Określenie spraw organizacyjnych związanych z kursem:
  – data realizacji kursu online – teoretycznego i praktycznego,
  – zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu uczestników projektu podczas pobytu na krótkim szkoleniu (kurs praktyczny),
  – kwestia ubrań, transportu, wyżywienia podczas szkolenia praktycznego,
  – analiza budżetu kursu teoretycznego i praktycznego (koszty nadzwyczajne).
 • Ustalenie kwestii finansowych projektu. Opis kosztów projektu w dodatkowej tabeli.
 • Wskazanie możliwości implementacji i walidacji innowacyjnego pilotażowego kursu z zakresu kuchni eksperymentalnej.

Harmonogram spotkania:

 

 

 

Prezentacje:
Wzór sylabusa kursu kuchni eksperymentalnej
Prezentacja CSHM
Prezentacja założeń kursu

Dokumentacja zdjęciowa:


 

W dniu 26.10.2017 odbyło się spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie
„InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools”
Miejsce spotkania: Regionalne Centrum Kompetencji
Sala konferencyjna nr 1, Hotel BOSiR, Białystok

Ustalenia ze spotkania:
• Określenie głównych założeń kursu kuchni eksperymentalnej.
• Ustalenie formy kursu kuchni eksperymentalnej blended (on-line i praktycznego)
• Określenie zaliczenia kursu teoretycznego – online i praktycznego.
• Określenia struktury i formy sylabusa kursu z kuchni eksperymentalnej.
• Konsultacje sylabusa z nauczycielami.
• Wstępne przygotowanie kulturowe do wyjazdu szkoleniowego do Valencii
• Omówienie miejsca szkolenia, kultury, historii, zwyczajów i roli kuchni w życiu Hiszpanii
• Implementacja innowacyjnego pilotażowego kursu z zakresu kuchni eksperymentalnej do programów szkolnych i jego weryfikacja.
• Określenie spraw organizacyjnych związanych z realizacją kursu praktycznego z kuchni eksperymentalnej:
– datą wyjazdu na szkolenie,
– podróżą i bagażem do Partnera CSHM Valencia,
– zakwaterowaniem i wyżywieniem podczas pobytu uczestników szkolenia,
– kwestią ubrań, transportu podczas szkolenia praktycznego,
– wyjaśnienie kwestii ekonomicznych pobytu podczas szkolenia

Harmonogram spotkania:

 Harmonogram – Spotkanie nauczycieli projekt Inn…

Sylabus – wersja robocza​​:

 Sylabus EN curriculum molecular cuisine -wersja…

 Sylabus PL – curriculum molecular cuisine -wers…

Prezentacje (Walencja, Kurs, Zakwaterowanie):

 VALENCIA.ppt

Presentación CURSO.pptx

 Accommodation in Valencia

 

Zdjęcia:​

 


W dniu 30.10.2017 w Kłajpedzie odbyło się spotkanie przedsiębiorców biorących udział w projekcie
z partnerem litewskim ERCC w ramach projektu
InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Minutes of meeting with entrepreneurs


W dniach 14-15.11.2017 w Walencji odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:

 • Ustalenie formy kursu kuchni eksperymentalnej blended (on-line i praktycznego).
 • Określenie zaliczenia i metodologii kursu teoretycznego – online i praktycznego.
 • Przedstawienie uwag nauczycieli i przedsiębiorców do sylabusa kursu z kuchni eksperymentalnej.
 • Weryfikacja sylabusa wynikająca z oczekiwań zgłaszanych przez nauczycieli i przedsiębiorców.
 • Wspólna praca partnerów projektu nad strukturą kursu on-line kuchni eksperymentalnej.
 • Praca na platformie kursu on-line. Formy i metody zajęć. Narzędzia multimedialne wykorzystywane w kursie. Formy zaliczenia kursów.
 • Określenie spraw organizacyjnych związanych z kursem:
  – daty realizacji kursu, sprawdzenie miejsc zakwaterowania i wyżywienia podczas kursu praktycznego, wyjaśnienie kwestii ubrań uczestników kursu oraz transportu podczas szkolenia praktycznego.
 • Kwestie finansowe projektu:
  – analiza budżetu kursu online – teoretycznego i praktycznego (koszty nadzwyczajne). Wydzielenie kosztów projektu – tabela.
 • Ustalenie terminów realizacji płatności.
 • Implementacja innowacyjnego pilotażowego kursu z zakresu kuchni eksperymentalnej.

Harmonogram spotkania

Prezentacje:
METHODOLOGY

Zdjęcia:

 


W dniu 16.01.2018 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce odbyło się spotkanie nauczycieli oraz partnerów zagranicznych biorących udział w projekcie InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools.

Ustalenia ze spotkania:

 • Omówione zostały kwestie merytoryczne dotyczące szkolenia on-line w ramach kuchni eksperymentalnej.
 • Omówione zostały sprawy organizacyjne dotyczące szkolenia praktycznego z kuchni eksperymentalnej w Walencji.

Zdjęcia:


W dniach 16-17.01.2018 w Białymstoku odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:

 • Ustalenie formy kursu kuchni eksperymentalnej blended (on-line i praktycznego).
 • Wyjaśnienie spraw związanych z organizacją kursu praktycznego w Walencji, w tym ustaleń okresu i czasu realizacji kursu oraz czasu wolnego.
 • Wyjaśnienie form zaliczenia i metodologii kursu teoretycznego – online i praktycznego.
 • Wspólna praca partnerów projektu nad kursu on-line kuchni eksperymentalnej.
 • Praca na platformie kursu on-line. Formy i metody zajęć. Analiza testów podsumowujących wiedzę.
 • Określenie spraw organizacyjnych związanych z kursem: daty realizacji kursu, miejsc zakwaterowania i wyżywienia podczas kursu praktycznego oraz transportu podczas szkolenia praktycznego.
 • Kwestie finansowe projektu: analiza budżetu kursu online – teoretycznego i praktycznego. Wydzielenie kosztów nadzwyczajnych projektu przez partnera hiszpańskiego – tabela. Ustalenie terminów realizacji płatności.
 • Omówienie metod i pomysłów upowszechniających kurs oraz jego przyszłe rezultaty w ramach kuchni eksperymentalnej.

Harmonogram spotkania

Prezentacje:
METHODOLOGY SYLLABUS

Zdjęcia:


Spotkanie Organizacyjne

W dniach 6-7.03.2018 w Walencji odbyło się dodatkowe spotkanie organizacyjne partnera hiszpańskiego i polskiego, którego cele było wyjaśnienie kwestii organizacyjnych (w tym zakwaterowania uczestników szkolenia) związanych z realizowanym szkoleniem z kuchni eksperymentalnej. Omawiane kwestie organizacyjne wynikały ze zmiany koordynatora po stronie partnera hiszpańskiego. Spotkanie zostało sfinansowane ze środków na Zarządzanie projektem i jego wdrażanie przypadające po stronie Lidera projektu.

Dokumentacja zdjęciowa:


W dniach 15.01.2018 – 15.03.2018 w ramach projektu „InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools” zrealizowano część teoretyczną kursu „Awangardowe kreacje kulinarne – gastronomia, produkty i techniki, kuchnia eksperymentalna (molekularna)”. Kurs on-line teoretyczny miał na celu przygotowanie uczestników do zajęć praktycznych w dalszej części kursu z kuchni eksperymentalnej.

Tematyka kursu on-line z kuchni eksperymentalnej:

Blok I – Zasady i pojęcia
1. Zasada kompozycji: Przestrzeń, Struktura i Pole.
2. Zasada kompozycji: Równowaga i Masa.
3. Pojęcia z kompozycji: Naprężenia, Ruch, Formy, Proporcja, Dynamika i Harmonia.
4. Pojęcia z kompozycji: Harmonia, Proporcja, Dynamika.
5. Definicje kompozycji: symetryczna, asymetryczna, rytmiczna, diagonalna i wertykalna.
6. Propozycja kompozycji.

Blok II – Obszar sensoryczny w kuchni molekularnej
1. Kolor.
2. Koło chromatyczne.
3. Klasyfikacja koloru.
4. Zimne I ciepłe kolory.
5. Harmonia i Kontrast.
6. Ekspresja kolorów.
7. Smak.
8. Forma.
9. Zapach I tekstura.

Blok III – Różne tekstury stosowane w kuchni molekularnej
1. Sferyfikacja: tworzenie kulistych form płynnej potrawy poprzez utworzenie cienkiej membrany.
2. Emulsyfikacja: jednorodna mieszanina dwóch niemieszalnych cieczy, takich jak olej i woda.
3. Żelowanie: produkty żelujące powodują, że uzyskany żel powinien mieć wygląd stałej substancji.

Platforma z kursem on-line

Zrzuty ekranu

Dokumentacja zdjęciowa:


W dniach 21-22.03.2018 w Walencji odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:
– wyjaśnione zostały kwestie administracyjne,
– zebrano i omówiono dokumentację kosztów nadzwyczajnych,
– wyjaśnione zostały bieżące kwestie merytoryczne dotyczące programu zajęć,
– podsumowano zakończony kurs on-line kuchni eksperymentalnej,
– ustalono kwestie organizacyjne podczas kursu praktycznego w Walencji,
– omówiono realizację dalszych etapów projektu po kursie praktycznym w Walencji,
– wdrożenie w praktykę szkolną przez nauczycieli elementów kuchni eksperymentalnej poznanej podczas szkolenia,
– wdrożenie w działalność gospodarczą przez przedsiębiorców elementów kuchni eksperymentalnej poznanej podczas szkolenia,
– ustalono dalsze działania upowszechniające prowadzone przez partnerów projektu oraz uczestników (nauczycieli i przedsiębiorców).

Program spotkania

Dokumentacja zdjęciowa:

 


W dniach 20.03.2018 – 26.03.2018 w ramach projektu „InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools” zrealizowano kurs pt. „Awangardowe kreacje kulinarne – gastronomia, produkty i techniki, kuchnia eksperymentalna (molekularna)”. Kurs praktyczny kuchni eksperymentalnej, który odbył się w Walencji miał na celu przybliżenie uczestnikom (12 nauczycieli z Polski i 6 przedsiębiorców z Litwy):
– innowacyjnych metod nauczania w kuchni eksperymentalnej (molekularnej),
– wykorzystanie konkretnych produktów w kuchni eksperymentalnej (molekularnej),
– przygotowanie menu kuchni molekularnej,
– poznawanie form i kompozycji estetycznych kuchni molekularnej,
– przygotowanie dań w kuchni molekularnej: sałatki, kremy, koktajle, warzywa, desery, ryby,
– przygotowanie głównego dania w kuchni molekularnej: mięso.

PROGRAM KURSU

PRZEPISY REALIZOWANE PODCZAS SZKOLENIA

Dokumentacja zdjęciowa:

Zobacz więcej zdjęć na dysku Google

Film z kursu na dysku Google

Relacja nauczycieli z kursu


W dniach 08-09.05.2018 w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:
– wdrożenie pilotażowego kursu kuchni eksperymentalnej w firmach litewskich,
– omówienie doświadczeń nauczycieli i przedsiębiorców wdrażających kurs kuchni eksperymentalnej po powrocie ze szkolenia w Walencji,
– włączenie elementów kursu do zajęć w szkole lub do oferty firm,
– omówienie i tworzenie kwestionariuszy oceny w celu pomiaru osiągniętych oczekiwań i identyfikacja ulepszeń w przyszłych szkoleniach,
– ewaluacja działań projektowych – kolejny etap,
– upowszechnienie działań projektowych związanych z wdrożeniem kursów.

Program spotkania
Dokumentacja zdjęciowa:


W dniach 21-22 maja 2018r. odbyły się Dni Otwarte w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, gdzie nauczyciel p. Jolanta Kozłowska uczestnik projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools prowadziła na żywo pokaz kuchni molekularnej (eksperymantalnej).

Link do wydarzenia na stronie internetowej szkoły: http://zsmonki.pl/dni-otwarte-w-zsoiz

Zajęcia miały charakter pilotażowy i od następnego roku zostaną włączone do regularnych zajęć lekcyjnych w szkole.

 


W dniach 13-14.06.2018 w Walencji odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:
– wdrożenie pilotażowego kursu kuchni eksperymentalnej w szkole partnera hiszpańskiego,
– omówienie doświadczeń nauczycieli pracujących w szkole partnera wdrażających kurs kuchni eksperymentalnej,
– włączenie elementów kursu do zajęć w szkole lub oferty firm współpracujących ze szkołą,
– omówienie i wyjaśnienie kwestionariuszy oceny w celu pomiaru osiągniętych oczekiwań oraz identyfikacja problemów w przyszłych szkoleniach,
– ewaluacja działań projektowych – kolejny etap,
– upowszechnienie działań projektowych związanych z wdrożeniem kursów.

Program spotkania
Dokumentacja zdjęciowa:

 


3 nauczycieli z ZSZ w Hajnówce uczestniczących w innowacyjnym programie kursu kuchni eksperymentalnej realizowanym w Walencji w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools wdraża już efekty kształcenia w postaci włączenia elementów kursu do zajęć w szkole.

Zajęcia mają charakter pilotażowy i od następnego roku zostaną włączone do regularnych zajęć lekcyjnych w szkole.

 


W Zespole Szkół w Wojewodzinie nauczyciele przedmiotów zawodowych – p.Katarzyna Ołdakowska oraz Beata Urbańska uczestniczki projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools wprowadziły od roku szkolnego 2018/2019 elementy kuchni eksperymentalnej do programu zajęć praktycznych w klasie II i III technikum żywienie i usług gastronomicznych oraz w przedmiocie: „Pracownia gastronomiczna” w technikum hotelarstwa.


W dniach 04-06.10.2018 w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów
w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:
– omówienie doświadczeń nauczycieli i przedsiębiorców wdrażających kurs kuchni eksperymentalnej po powrocie ze szkolenia w Walencji,
– wdrożenie programu szkolenia z eksperymentalnej kuchni przez hiszpańskiego partnera CSHM – doświadczenia i wnioski,
– analiza strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego (w branży gastronomicznej) w zakresie współpracy międzynarodowej i programu praktyk z elementami eksperymentalnej kuchni,
– włączenie elementów kursu do zajęć w szkole lub do oferty firm – wymiana doświadczeń,
– omówienie i tworzenie kwestionariuszy oceny w celu pomiaru osiągniętych oczekiwań i identyfikacja ulepszeń w przyszłych szkoleniach,
– przedstawienie i analiza raportu ewaluacyjnego,
– omówienie administracyjnych kwestii związane z zakończeniem projektu,
– upowszechnienie działań projektowych związanych z wdrożeniem kursów.

Program spotkania
Raport ewaluacyjny projektu InnoGastro

Dokumentacja zdjęciowa:

 


Przedsiębiorcy z Litwy uczestniczących w innowacyjnym programie kursu kuchni eksperymentalnej realizowanym w Walencji w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools wdrażają efekty kształcenia w postaci włączenia dań kuchni eksperymentalnej do swojej oferty sprzedażowej.

Wdrożenie w Gediminas Albrichtas | Wdrożenie CiopCiop Klaipeda | Wdrożenie Bakerstreet Klaipeda | Wdrożenie Bakerstreet Kaunas


W dniach 25-26.10.2018 w Kłajpedzie odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Partnerów w ramach projektu InnoGastro – Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools

Ustalenia ze spotkania:
– główne wnioski wynikające z projektu InnoGastro,
– wdrożenie programu szkolenia z eksperymentalnej kuchni przez litewskich przedsiębiorców – doświadczenia i wnioski,
– omówienie strategii rozwoju szkolnictwa zawodowego (w branży gastronomicznej) w zakresie współpracy międzynarodowej i programu praktyk z elementami eksperymentalnej kuchni,
– włączenie elementów kursu do zajęć w szkole lub do oferty firm – wymiana doświadczeń,
– omówienie i tworzenie kwestionariuszy oceny w celu pomiaru osiągniętych oczekiwań i identyfikacja ulepszeń w przyszłych szkoleniach,
– omówienie administracyjnych i finansowych kwestii związanych z zakończeniem projektu,
– upowszechnienie działań projektowych związanych z wdrożeniem kursów.

Załączniki:
Program spotkania
Główne wnioski – projektu

Zdjęcia:


Wdrożenie kuchni eksperymentalnej do programów nauczania teoretycznego, praktycznego i praktyk zawodowych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce

Nauczyciele z ZSCKR w Rudce uczestniczący w innowacyjnym programie kursu kuchni eksperymentalnej realizowanym w Walencji w ramach projektu InnoGastro Innovative Approach to Gastronomy in Vocational Schools wprowadzili treści dotyczące kuchni eksperymentalnej nie znajdują się w dotychczas obowiązującej podstawie programowej dla zawodu kucharz.

Wprowadzili oni elementy wdrażające kuchnię eksperymentalną w kształcenie zawodowe na poziomie szkoły. Znalazły się one przy realizacji efektów kształcenia T.6.2(4), T.6.2(5), T.6.2(6) oraz TG.07.6.2(4), TG.07.6.2(5), TG.07.6.2(6), dotyczących metod i technik sporządzania potraw i napojów, doboru surowców i sporządzania półproduktów, potraw i napojów. Do technik sporządzania potraw i napojów dodałyśmy „sous – vide”. Niezbędny sprzęt i urządzenia wykorzystywane w kuchni eksperymentalnej wprowadzone zostały do realizacji przy efektach T.6.2(9) i T.6.2(10) oraz TG.07.6.2(9) i TG.07.6.2(10), dotyczących rozróżniania i użytkowania sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów.

 


Erasmus_plusZmienia życie, otwiera umysły.