MECHANIX

 

Projekt „MECHANIX” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zgodnie z zasadami programu Erasmus+ w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w konsorcjum z trzema szkołami zawodowymi z województwa podlaskiego.

Członkowie konsorcjum:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
Zespół Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie
Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

Partnerem zagranicznym jest:

UAB Globalios idėjos

Projekt obejmuje wyjazd na trzytygodniowe staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie (Litwa), w których uczestniczyć będą łącznie 3 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (24 uczniów). Okres wyjazdu ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół i rodzicami. Będzie to wystarczający okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i nabycie konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu. Krótszy czas nie pozwolił by na osiągnięcie celów projektu.

Uczestnikami projektu (stażystami) będzie po 8 uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum z zawodu: technik mechanik i technik mechatronik.

Grupie stażystów towarzyszyć będzie 3 opiekunów (po jednym z każdej szkoły). Mobilność planowana jest w okresie 15 maja 2017 – 2 czerwca 2017, w okresie obowiązkowych praktyk szkolnych. Partner zapewni realizację zatwierdzonego przez strony programu stażu u lokalnych pracodawców w branży maszynowej (mechanicznej), odpowiednio do zawodu. Dzięki temu uczniowie zapoznają się z praktycznymi elementami swojego zawodu, systemem kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, strukturą organizacyjną przedsiębiorców, możliwościami kształcenia teoretycznego oraz praktycznego w firmach, jak też z międzynarodowym środowiskiem pracy. Według najnowszych danych statystycznych, najpopularniejsze zawody na Litwie to kucharz, mechanik samochodowy oraz kierowca. Na stronie internetowej agencji podległej litewskiemu Ministerstwu Gospodarki, „Invest In Lithuania” (www.lda.lt), znaleźć można wykaz sektorów uważanych przez władze litewskie za sektory wysokiej szansy, w tym na liście znalazł się „przemysł maszynowy i elektrotechnika”.

Nasze główne cele:

  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy u 24 uczniów do V 2017,
  • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji konsorcjum do V 2017,
  • zapoznanie się członków konsorcjum z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji do V 2017,
  • płynne wykorzystanie języków obcych w codziennym życiu 24 uczniów do V 2017.

Zapraszamy uczniów szkół konsorcjum
do udziału w Projekcie „MECHANIX”
Zapraszamy uczniów do udziału w stażach zawodowych u zagranicznych pracodawców w branżach mechanicznej i mechatronicznej.
Termin staży: 15 maja – 2 czerwca 2017 r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny, a każdy uczestnik ma gwarancję otrzymania cennych doświadczeń i międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność!
Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin rekrutacji uczestników oraz materiały informacyjne w biurze projektu i Szkolnych Punktach Rekrutacyjnych.
Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w Projekcie proszeni są o złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi (dokumenty w załączeniu poniżej) do 5 grudnia 2016 r. do godz. 15:00

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Regulamin / Deklaracja uczestnictwa / Formularz zgłoszeniowy / Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku / Oświadczenie rodzica


TESTY

Test kompetencyjny mechanik / Test kompetencyjny mechatronik


MATERIAŁY Z INFORMACJAMI O WILNIE I LITWIE

Informacje ogólne / Zabytki


MATERIAŁY NA WYJAZD

Co spakować? / Lista kontaktowa / Słowniczek / Ubezpieczenie


PROTOKÓŁ WYBORU

Dnia 9.12.2016 r. oficjalnie zakończono rekrutację do projektu. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem rekrutacyjnym.

Wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 16.12.2016r. w Białymstoku – Program spotkania – 16.12.2016


Pierwsze spotkanie organizacyjne projektu pn. „MECHANIX”
16.12.2016 – Hotel BOSiR, Sala konferencyjna – parter

W spotkaniu reprezentowany był pełen profil uczestników: uczniowie w zawodzie technik mechanik (ZSM+ZST) oraz mechatronik (ACE), grupa uczestników obejmowała po 8 uczniów z każdej szkoły – łącznie 24 osoby. W spotkaniu uczestniczyło również 3 opiekunów z każdej szkoły konsorcjum oraz dyrektorzy placówek.

Omówiono czas trwania mobilności obejmujący 3 tygodnie (21 dni w tym 2 dni na podróż) oraz cel mobilności, tj. staże zawodowe osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach, jak również docelowe miejsce mobilności (partner zagraniczny organizujący staże na miejscu): Globalios idėjos w Wilnie na Litwie.

Podczas spotkania ustalono dalszy harmonogram działań w projekcie:
1. 16-20 styczeń 2017 spotkania w poszczególnych szkołach z partnerem Litewskim na miejscu, rozmowy indywidualne, przygotowanie kulturowe, język angielski;
2. Przygotowanie językowe – na miejscu w szkołach w wymiarze 15 godzin – zgodnie z harmonogramem ustalonym z nauczycielami;
3. Spotkania organizacyjne przed wyjazdem – na miejscu w szkołach;
4. Mapki, podstawowe słownictwo LT, przewodniki;
5. Lista rzeczy do zabrania;
6. Symulacja warsztatów na miejscu na Litwie i spotkania wstępne z pracodawcami;
7. Wyjazd 15.05 – 02.06.2017

Dokumentacja zdjęciowa:


Spotkania na miejscu w szkołach z partnerem litewskim były realizowane w dn. 16.01.2017 w ZSM w Łapach oraz w dn. 18.01.2017 w ACE w Augustowie oraz ZST w Kolnie.

We wszystkich szkołach zrealizowano również dodatkowe, grupowe przygotowanie kulturowe przeprowadzone przez rodowitą Litwinkę, a każdy z uczniów indywidualnie uczestniczył w 10-15 minutowej rozmowie mającej na celu dobranie profilu i umiejętności oraz oczekiwań uczestnika do planowanych miejsc realizacji staży.

Dokumentacja zdjęciowa:


W dniach 22 marca, 23 marca i 27 marca, wszystkie osoby zakwalifikowane do wyjazdu na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie uczestniczyły w zajęciach pedagogicznych, które prowadził Michał Średziński. Uczniowie praktycznie doświadczyli na czym polega przywództwo, praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów czy asertywność i wyrażanie własnych opinii. Wszystkie te umiejętności są niezwykle istotne w trakcie zagranicznych wyjazdów. W trakcie spotkania uczestnicy zostali również zaznajomieni z warunkami i miejscem zakwaterowania, staży oraz programem pobytu, w tym zajęciami kulturowymi. Przedstawiono warunki transportu, ubezpieczenia oraz innych praktycznych informacji związanych z wyjazdem.

Dokumentacja zdjęciowa:


W dniach 04.05 w Augustowie oraz w dniach 09.05 w Kolnie i 11.05.2017r. w Łapach odbyły się ostatnie spotkania z uczestnikami wyjazdu oraz ich opiekunami przed wyjazdem na staże do Wilna na Litwie. Uczestnicy otrzymali wszelkie niezbędne informacje dotyczące samego wyjazdu, organizacji i programu pobytu oraz miejsc staży, jak również przekazano im umowy i dokumenty związane z organizacją, zakresem i przedmiotem ich wyjazdu na zagraniczną mobilność. Uczestnicy podpisali wymagane umowy i oświadczenia.

Grupy gotowe do wyjazdu zostaną przywitane na miejscu w Wilnie przez Koordynatora Projektu i Partnera Zagranicznego. Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się lub ściągnięcia na smartfon lub na dysk w komputerze plików informacyjnych:

  1. MATERIAŁY Z INFORMACJAMI O WILNIE I LITWIE: Informacje ogólne / Zabytki
  2. MATERIAŁY NA WYJAZD: Co spakować? / Lista kontaktowa / Słowniczek / Ubezpieczenie
    (numery polis AXA 8820/264732, Hestia Biznes 903012100534)

    Życzymy wszystkim uczestnikom bezpiecznej podróży i do zobaczenia na miejscu.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie organizacyjne związane z ustaleniem ostatnich szczegółów mobilności i pobytu u Partnera Litewskiego grupy projektu MECHANIX, tj. uczniów ZSM w Łapach z zawodu technik mechanik – 8 uczniów, ZST w Kolnie z zawodu technik mechanik – 8 uczniów; i ACE w Augustowie z zawodu technik mechatronik – 8 uczniów.
W ramach projektu mobilności rozpoczną się 15 V i będą trwały do 2 VI włącznie. Projekt obejmuje wyjazd na trzytygodniowe staże na Litwie w Wilnie, w których uczestniczyło będzie łącznie 3 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum (24 uczniów) oraz 3 opiekunów.
Dzięki temu uczniowie zapoznają się z praktycznymi elementami swojego zawodu, systemem kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, strukturą organizacyjną przedsiębiorców, możliwościami kształcenia teoretycznego oraz praktycznego w firmach, jak też z międzynarodowym środowiskiem pracy.
Po ostatecznych ustaleniach 24 uczniów zrealizuje staże w łącznie 7 przedsiębiorstwach:
uczniowie z Kolna – 4x UAB Aedilis, 3x UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, 1 x UAB Promi;
uczniowie z Łap – 2x UAB Klion, 2x UAB Tolimojo keleivinio transporto kompanija, 2x UAB Turbocentras, 2x UAB Turbocentras AUTOrealybe;
uczniowie z Augustowa – 4x UAB Aedilis, 4x UAB Ozas.

Dokumentacja zdjęciowa spotkania wraz z dokumentami poniżej:


Uczniowie szkół konsorcjum już na miejscu. Realizują staże zgodnie z programem (co weryfikują i skrupulatnie notują w dziennikach staży / Internship Log). Koordynator i opiekunowie z ramienia szkół odwiedzają każdą firmę notując spostrzeżenia w Kartach wizyt monitoringu staży uczniów. Jest też chwila oddechu i atrakcje w czasie wolnym. Dokumentacja zdjęciowa poniżej:


Staże zakończone sukcesem !!! Wszyscy cali i zdrowi, z nowymi doświadczeniami zawodowymi i życiowymi wróciliśmy do kraju.

Uczestnicy zadowoleni, co widać w ankietach i na twarzach uczniów i opiekunów. Partner spisał się na medal. Dzienniki i karty wypełnione, a certyfikaty i dokumenty potwierdzające mobilność przekazane uczniom. Działania kończące projekt przewidziano na wakacje, a w nowym roku szkolnym wręczymy certyfikaty Europass i niestety kończymy tą edycję projektu.

Nic jednak straconego, ponieważ już niedługo wyjazd w ramach projektu … tak, tak nowy projekt MECHANIX 2 realizowany ze szkołą z Łap i Wysokiego Mazowieckiego 🙂

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RAPORTEM Z REALIZACJI PROJEKTU

Raport MECHANIX

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 100%