Profesjonaliści w zawodzie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Profesjonaliści w zawodzie” – numer projektu: RPPD.03.03.01-20-0161/18, projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej III: Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Augustowskiego Centrum Edukacyjnego skierowanej do 279 uczniów (101K,178M) i 2 nauczycieli (1K,1M) uczestniczących w projekcie do 30.11.2020r. poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego zwiększającego szanse na regionalnym rynku pracy, opartego o przygotowaną i zatwierdzoną przez Organ Prowadzący diagnozę potrzeb.

Projekt zakłada realizację staży zawodowych uczniów i nauczycieli u pracodawców w branży gastronomicznej i budowlanej, kursów zawodowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych oraz objęcie uczniów wsparciem stypendialnym.

Okres realizacji projektu: 1.01.2019-30.11.2019
Wartość projektu: 422 552,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 401 140,50 w tym:
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 359 169,62 zł
w ramach Budżetu Państwa: 41 970,88 zł

W ramach projektu wspieramy: Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DZIAŁANIAMI PROJEKTU


W lipcu 2019 roku 12 uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z klas o profilu technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło staż zawodowy w firmach Danwood S.A. oraz PSS Społem Białystok w ramach projektu „Profesjonaliści w zawodzie”.

Był to czas zdobywania cennego doświadczenia oraz doskonalenia kompetencji zawodowych, a także poznawania rzeczywistych warunków pracy w danym zawodzie.

Ponadto pobyt w Białymstoku okazał się sprawdzianem samodzielności, czasem nawiązywania kontaktów i poszerzania swoich horyzontów.

Poniżej krótka fotorelacja ze staży:

 


Uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z kierunku technik handlowiec w dniach 25-26 października 2019 r. uczestniczyli w kursie komputerowego prowadzenia sprzedaży, które było prowadzone przez pracowników firmy Gogler Brzeziński Suszko Sp. J.
Uczniowie, dzięki udziałowi w kursie mieli okazję zapoznać się różnymi kanałami sprzedaży, zasadami promocji, reklamy, pozycjonowania i optymalizacji w wyszukiwarkach. Mamy nadzieję, że nowe umiejętności i kompetencje pomogą uczniom w życiu zawodowym.

Poniżej krótka fotorelacja:

 


Uczniowie Augustowskiego Centrum Edukacyjnego z kierunku technik informatyk w dniach 16-18 października 2020 roku uczestniczyli w kursie tworzenia stron WWW, który był prowadzony przez pracowników firmy Gogler Brzeziński Suszko Sp. J.

Poniżej krótka fotorelacja:


W lipcu 2021 roku odbyła się II edycja staży zawodowych w ramach projektu „Profesjonaliści w zawodzie”. Ponownie 12 uczniów z kierunku technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyło staże zawodowe w firmach Danwood S.A. oraz PSS Społem Białystok.

Staże zawodowe to świetna okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego. Uczniowie przez cały miesiąc pracowali i doskonalili swoje kompetencje zawodowe zgodnie z programami stażu.

Po zakończeniu staży zawodowych uczniowie otrzymali stypendium stażowe oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu. Mamy nadzieję, że taka forma nauki przyniesie im wiele korzyści w dalszym życiu zawodowym. Życzymy powodzenia i sukcesów!

Poniżej krótka fotorelacja ze staży: