MECHANIX 2

Projekt „MECHANIX 2” realizowany jest w ramach w ramach programu ERASMUS+, w Akcji Kluczowej 1 „Mobilność edukacyjna” w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” przez Fundację Regionalne Centrum Kompetencji w konsorcjum ze szkołami zawodowymi z województwa podlaskiego.

Członkowie konsorcjum:
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Partnerem zagranicznym jest:

UAB Globalios idejos (Litwa)

Projekt obejmuje wyjazd na trzytygodniowe staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Wilnie (Litwa), w których uczestniczyć będą łącznie 2 grupy uczniów szkół wchodzących w skład konsorcjum. Przez okres 2 lat realizacji projektu łącznie będą to 32 osoby. Okres wyjazdu ustalony został wspólnie z kadrą pedagogiczną szkół i dyrekcją. Będzie to wystarczający okres na zapoznanie się z organizacją pracy firm i nabycie konkretnych umiejętności zawodowych w ramach stażu. Krótszy czas nie pozwolił by na osiągnięcie celów projektu.

Uczestnikami projektu (stażystami) będą uczniowie szkół wchodzących w skład konsorcjum z zawodów:

  • technik mechanik – 2 grupy 8-osobowe przez 2 lata;
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji – 2 grupy 4-osobowe przez 2 lata;
  • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – 2 grupy 4-osobowe przez 2 lata.

Grupie stażystów towarzyszyć będzie 2 opiekunów (po jednym z każdej szkoły).

Pierwsza tura mobilności planowana jest w okresie 7-25 maja 2018, a druga od 6-24 maja 2019 roku w okresie obowiązkowych praktyk szkolnych. Partner zapewni realizację zatwierdzonego przez strony programu staży dla zawodów technik mechanik, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki u lokalnych pracodawców w branży maszynowej (mechanicznej), odpowiednio do zawodu. Dzięki temu uczniowie zapoznają się z praktycznymi elementami swojego zawodu, systemem kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych, strukturą organizacyjną przedsiębiorców, możliwościami kształcenia teoretycznego oraz praktycznego w firmach, jak też z międzynarodowym środowiskiem pracy. Według najnowszych danych statystycznych, najpopularniejsze zawody na Litwie obejmują również zawody mechaniczne. Na stronie internetowej agencji podległej litewskiemu Ministerstwu Gospodarki, „Invest In Lithuania” (www.lda.lt), znaleźć można wykaz sektorów uważanych przez władze litewskie za sektory wysokiej szansy, w tym na liście znalazł się „przemysł maszynowy i elektrotechnika”.

Nasze główne cele obejmują:

  • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy u 32 uczniów do VII 2019,
  • podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji konsorcjum do VII 2019,
  • zapoznanie się członków konsorcjum z dobrymi praktykami w zakresie wykorzystania europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji do VII 2019,
  • płynne wykorzystanie języków obcych w codziennym życiu 32 uczniów do VII 2019.

Zapraszamy uczniów szkół konsorcjum
do udziału w Projekcie „MECHANIX 2”
Zapraszamy uczniów do udziału w stażach zawodowych u zagranicznych pracodawców w branżach mechanicznej i mechatronicznej.
Termin pierwszej edycji staży: 7 – 25 maja 2018 r.
Udział w Projekcie jest bezpłatny, a każdy uczestnik ma gwarancję otrzymania kieszonkowego, pełnego wyżywienia, zakwaterowania, realizacji pełnego programu staży u pracodawców, a co za tym idzie cennych doświadczeń i międzynarodowego certyfikatu Europass Mobilność !!!
Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdą się w regulaminie rekrutacji uczestników oraz w materiałach informacyjnych w biurze projektu i Szkolnych Punktach Rekrutacyjnych. Rekrutacja rusza już w listopadzie 2017r. Prosimy o monitorowanie informacji pojawiających się na stronie internetowej projektu oraz na tablicach ogłoszeń w swoich szkołach.

Wyboru uczestników projektu dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z Dyrekcji każdej z dwóch szkół, Koordynatora i opiekunów grup. Komisja przeanalizuje ankiety rekrutacyjne uczniów. Przy ocenie kandydatów Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
– uzyskane 70% punktów z testu kompetencji zawodowych – testy zostaną opracowane dla każdego z 3 zawodów objętych projektem;
– średnia ocena ucznia z przedmiotów zawodowych – od najwyższej do najniższej aż do zamknięcia naboru wraz z listą rezerwową;
– ocena z zachowania – jak wyżej;
– pozytywna opinia wychowawcy ucznia;
– złożenie Europass CV;
– pozytywna ocena z języka angielskiego – wystawiona przez prowadzącego przedmiot nauczyciela.

W wypadku, gdy 2 kandydatów do wyjazdu zostanie tak samo ocenionych, to zakwalifikowany zostanie kandydat, który uzyska większą liczbę punktów z testu kompetencji zawodowych. Kryteria rekrutacji będą upublicznione już w listopadzie 2017r. przed rozpoczęciem rekrutacji, by wszyscy kandydaci znali zasady rządzące naborem (jednak z zachowaniem ochrony danych osobowych).

Przy ustalaniu listy stażystów komisja rekrutacyjna będzie brała pod uwagę wszystkie, przedstawione wyżej kryteria (ich waga jest względem siebie jednolita, wszystkie kryteria są tak samo ważne) – w celu dokonania obiektywnego i sprawiedliwego wyboru.

Komisja wybierze łącznie ok. 20 kandydatów na stażystów do wyjazdu w pierwszej turze staży (lista rezerwowa – 4 osoby).


Pierwsze spotkanie organizacyjne projektu pn. „MECHANIX 2”

20.09.2017 – Hotel IBIS, Sala konferencyjna – 2 piętro

W spotkaniu techniczno-organizacyjnym brali udział dyrektorzy szkół, Koordynator projektu, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i przedstawiciele partnera zagranicznego. Spotkanie i dyskusja odbywała się w kuluarach jednego z wydarzeń upowszechniających rezultaty projektu partnerstw strategicznych Erasmus+ organizowanego w Białymstoku.

Omówiono czas trwania mobilności obejmujący 3 tygodnie (21 dni w tym 2 dni na podróż) oraz cel mobilności, tj. staże zawodowe osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach, jak również docelowe miejsce mobilności. Partner zagraniczny organizujący staże na miejscu, Globalios idėjos w Wilnie na Litwie był również obecny na spotkaniu wraz z osobą, która będzie mentorem/opiekunem grup podczas pobytu na miejscu.

Podczas spotkania omówiono dalszy harmonogram działań w projekcie:
1. do listopada 2017r. zostanie opracowana pełna dokumentacja rekrutacyjna, deklaracje, formularze i oświadczenia, jak również testy kompetencyjne do wszystkich zawodów;
2. od listopada 2017r. do grudnia potrwa rekrutacja uczestników;
3. w grudniu 2017r. z grupą na miejscu w szkołach spotka się przedstawiciel partnera zagranicznego projektu, rozmowy indywidualne, przygotowanie kulturowe, język angielski;
4. realizowane będzie przygotowanie językowe – na miejscu w szkołach w wymiarze 15 godzin – zgodnie z harmonogramem ustalonym z nauczycielami;
5. zrealizowane będą spotkania organizacyjne przed wyjazdem – na miejscu w szkołach;
6. przygotowane będą mapki, podstawowe słownictwo litewskie, przewodniki, lista rzeczy do zabrania;
7. pierwszy wyjazd stażowy będzie realizowany w okresie 7.05 – 25.05.2018


Erasmus_plusZmienia życie, otwiera umysły.