Rozwój kompetencji w regionie

Regionalne Centrum Kompetencji jest organem prowadzącym Regionalne Centrum Gastronomiczne:

Regionalne Centrum Gastronomiczne realizuje Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ). Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego zwiększa mobilność zawodową osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. KKZ kierowane są do osób, które chcą:

• podnieść swoje kwalifikacje zawodowe;
• zdobyć nowy zawód;
• zmienić pracę;
• założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

KURS KWALIFIKACYJNY KUCHARZ
kwalifikacja: K1 sporządzanie potraw i napojów [T.6]

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1. przechowywania żywności;
2. sporządzania potraw i napojów
3. ekspediowania potraw i napojów

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
1. 195 godzin – na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego.
2. 455 godzin – na kształcenie w ramach kwalifikacji.

Plan nauczania przedmiotowego:
– przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: technika i bezpieczeństwo w gastronomii, podstawy działalności gospodarczej w gastronomii, język obcy zawodowy, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.
– przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: pracownia gastronomiczna, zajęcia praktyczne.

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry), w formie zaocznej (zajęcia sobota, niedziela).

Wymagane dokumenty:
– świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza, technikum, liceum);
– podanie (pobrane w sekretariacie);
– zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do zawodu -wystawionego przez lekarza medycyny pracy (w tym badania sanitarno-epidemiologiczne dla zawodów cukiernik i kucharz).

Podanie wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy składać w sekretariacie Centrum
ul. Wołodyjowskiego 5, 15-272 Białystok – pokój 307 do dnia 28 lutego 2018r.

Uczestnicy kursu zachowują prawo do świadczeń alimentacyjnych, rentowych i innych.

_______________________________________________

Dodatkowo w ofercie Regionalnego Centrum Kompetencji:

  • diagnoza potrzeb edukacyjnych przeprowadzona przez ekspertów Centrum,
  • wspólne opracowanie programu zaradczego i programów rozwojowych,
  • wyszukanie sposobu finansowania działań i pozyskiwanie źródeł zewnętrznych,
  • wsparcie w zakresie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  • zarządzanie projektem – w tym jego kompleksowe rozliczenie,
  • ewaluacja i audyt projektów.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.